Máte zájem o pokladní terminál Smart 8 ?
Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my vás brzy kontaktujeme.
*Vaše jméno a příjmení
*Společnost
*E-mail
Telefon
Vaše zpráva
Preferované datum kontaktu
Preferovaný čas kontaktu
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.
Hlavní stránka>Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, a jeho Zákazníků, resp. Kupujících, při prodeji zboží a poskytování služeb (dále jen „zboží a služby“, příp. „zboží“).

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou subjekt odlišný od Spotřebitele, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Vymezení pojmů

Prodávajícím je obchodní společnost Offis Moravia, s.r.o., se sídlem Miroslav, Nádražní 519/69, PSČ 671 72, IČ 044 57 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90002. Offis Moravia, s.r.o., je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícím zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je subjekt, který s Prodávajícím uzavírá kupní smlouvu na straně druhé. Za zákazníka je v těchto obchodních podmínkách považována fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, jde-li o spotřebitele, či nikoli.

Kupujícím se v těchto obchodních podmínkách rozumí podnikatel, přičemž podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany Spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelem se v těchto obchodních podmínkách rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Internetovým obchodem, e-shopem se myslí elektronické obchody, provozované Prodávajícím a reprezentované souborem internetových stránek https://www.profipokladny.cz/ 

Kupní smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jejímž předmětem je zboží či služba, s výjimkou softwarového produktu. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá zboží či službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Licenční smlouvou je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, jejímž předmětem je softwarový produkt, kdy touto licenční smlouvou poskytuje Prodávající, resp. Poskytovatel, Zákazníkovi, resp. Nabyvateli, oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu, a Zákazník se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout Prodávajícímu odměnu.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a Reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající uvádí následující:

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Zákazníkem od Prodávajícího, příp. povinnost uhradit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 • V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 • Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny bez DPH, pokud není stanoveno jinak, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž v případě osobního odběru v sídle Offis Moravia, s.r.o., je náklad na dodání 0,- Kč;
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v bodu 8 těchto Obchodních podmínek
 • Smlouva, resp. příslušný daňový doklad či objednávka Zákazníka, je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Zákazníkovi;
 • Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@money.cz, případně se Spotřebitel může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Informace o prodávajícím

Prodávajícím je:

Offis Moravia, s.r.o., IČ 044 57 676,
se sídlem Miroslav, Nádražní 519/69, PSČ 671 72,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90002

Kontaktní údaje

 • 776 042 560;
 • obchod@offis.cz

Zákaznická linka

 • 776 042 560,
 • každý pracovní den od 9.00 – 17.00 hod.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 2500881456/2010

Informace o nabídce a ceně zboží

Informace o nabídce Prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího. Na vyžádání Zákazníka je možné tyto informace poskytnout v sídle Prodávajícího či na některé z jeho provozoven.

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není stanoveno jinak, včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání zboží zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Smlouva

Vznik smlouvy

Je-li Zákazníkem Spotřebitel a smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je návrhem k uzavření smlouvy, resp. nabídkou, umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky provozované Prodávajícím. Smlouva vzniká odesláním objednávky Spotřebitelem. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky a to na Spotřebitelem zadaný e-mail, přičemž v případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení aktuální znění Obchodních podmínek Prodávajícího včetně Reklamačního řádu. Uvedené potvrzení nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Je-li Zákazníkem Kupující, je návrhem k uzavření smlouvy odeslání objednávky Kupujícím a smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím této objednávky Prodávajícím. Prodávající potvrdí objednávku do 48 hodin od jejího doručení, a to na Kupujícím zadaný
e-mail, jinak se má za to, že objednávku nepřijal. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Objednávky

Objednávku může Zákazník učinit prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, a to na základě vyplnění objednávkového formuláře, v němž musí být pravdivě vyplněny požadované údaje, nebo je možné zaslat písemnou objednávku na adresu Prodávajícího. Učiněním objednávky Zákazník závazně objednává předmět objednávky.

Uvede-li Zákazník při vyplňování údajů v objednávkovém formuláři za účelem uzavření smlouvy své obchodní jméno a identifikační číslo, má se za to, že je smlouva uzavírána s podnikatelem (nikoliv tedy Spotřebitelem) v rámci jeho podnikatelské činnosti, a dle znění těchto obchodních podmínek bude považován za Kupujícího.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním objednávky Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zákazníka nebo její část, na základě dohody se Zákazníkem, v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo
 • s výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Zákazník již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na bankovní účet, který Zákazník za tímto účelem sdělí, nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle Prodávajícího nebo na některé z jeho provozoven.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Zákazník toto neakceptuje. Prodávající Zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá kupní cena na základě takové objednávky uhrazena, budou Zákazníkovi peníze vráceny na bankovní účet, který Zákazník za tímto účelem sdělí, nebo předány v hotovosti na pokladně v sídle Prodávajícího nebo
na některé z jeho provozoven.

Ostatní ujednání

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením licenční smlouvy se Prodávající zavazuje, že Zákazníkovi poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem plnění, a umožní mu nabýt licenci k ní, a Zákazník se zavazuje, že digitální obsah převezme a uhradí Prodávajícímu sjednanou cenu, resp. odměnu.

Prodávající si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyhrazuje k věci vlastnické právo, Zákazník se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Zákazníkovi odevzdá věc a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Zákazníkovi nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání věci Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Zákazníkovi předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ačkoliv mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí také tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Dodací podmínky a platební podmínky

Dodací podmínky

Zboží je Prodávajícím standardně zasíláno přepravní službou. Plátcem přepravy je Zákazník. Zboží je možné též osobně odebrat v Praze nebo v Brně.

Při převzetí zásilky si Zákazník ihned překontroluje, zda je dodávka úplná a nepoškozená. Neúplné nebo poškozené zásilky není Zákazník povinen přebrat. V případě, že zásilka není kompletní, obrátí se Zákazník na obchodní oddělení Prodávajícího. Poškození zásilky Zákazník reklamuje na místě u přepravce. Pokud je zásilka Zákazníkem přebrána od přepravce s tím, že je v pořádku, a vše je stvrzeno podpisem Zákazníka v dokladech přepravce, nelze na dodatečné reklamace související s poškozením zboží při přepravě brát zřetel.

Obvyklá dodací lhůta činí 2 pracovní dny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, v němž došlo k uzavření kupní smlouvy. V případě, že některá objednaná položka není ihned k dispozici, bude o této skutečnosti Prodávající Zákazníka informovat.

Platební podmínky

Při objednávce lze vybrat mezi platbou na dobírku, v hotovosti (při vyzvednutí zboží v Praze nebo v Brně), platební kartou nebo případně předem na základě zálohové faktury. Pokud si Zákazník přeje hradit objednané zboží zálohovou fakturou, je třeba toto uvést do poznámky před potvrzením Zákazníkovy objednávky.

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti,
  které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud
  to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Zákazník Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady tomuto sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník také právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Zákazník Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Zákazníkovi. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení.

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se reklamace.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Spotřebitel
je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (jenž je zveřejněn zde). Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy není povinností Spotřebitele.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, kdy se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím čtrnácti dnů.

V případě, že se bude jednat o zboží, jež ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 500,- Kč.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu:

 • jejímž předmětem je poskytování služeb a Prodávající začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a Prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo Prodávající nepředal Spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

Spotřebitel odpovídá Prodávající za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit mimo jiné od smlouvy:

 1. poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel
je povinen spolu vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva Spotřebitele.

Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

Postup při uplatňování a vyřizování reklamací zboží, jež bylo zakoupeno u Prodávajícího, a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“), nebo jedná-li se o rozpor s kupní smlouvou, je upraven reklamačním řádem. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Informace o Zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Prodávající.

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány pro účely vyřizování objednávek, zasílání objednaného zboží, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení.

Zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy za účelem marketingu, tvorby databáze zákazníků apod., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kategorie zpracování osobních údajů jsou adresní a identifikační.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa.

Subjekty údajů jsou zákazníci internetového obchodu Prodávajícího.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Subjekt údajů má dále právo žádat Prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

 • Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
 • ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
 • EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
 • EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
 • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky Zákazníkovi umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek Prodávajícího, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího.

 

NEWSLETTER
chcete se dozvědět o slevách, akcích a novinkách jako první?
Pro odběr novinek zadejte Vaši emailovou adresu
+420 776 042 560
Poradíme Vám zdarma!
zobrazit další reference
EET PORADNA
NEVÍTE SI RADY S
EET?
PORADÍME VÁM NA
EET.MONEY.CZ