Máte zájem o pokladní terminál Smart 8 ?
Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my vás brzy kontaktujeme.
*Vaše jméno a příjmení
*Společnost
*E-mail
Telefon
Vaše zpráva
Preferované datum kontaktu
Preferovaný čas kontaktu
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.
Hlavní stránka>Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky se vztahují a jsou závazné pro obchody uskutečněné na webové prezentaci www.profipokladny.cz, případně www.profi-pokladny.cz a všech přidružených doménách (internetový obchod či e-shop), v sídle společnosti Offis Moravia, s.r.o. na ulici Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, případně v dalších internetových obchodech či kamenných prodejnách provozovaných Prodávajícím, a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako Prodávající společnost Offis Moravia, s.r.o., IČ: 04457676, se sídlem Miroslav, Nádražní 519/69, PSČ 671 72, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90002, a na druhé straně vystupuje Kupující.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou subjekt odlišný od Spotřebitele, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také Reklamační řád. 

 

Obsah

 1. Základní ustanovení - výklad pojmů
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy
 3. Informace o Prodávajícím
 4. Smlouva
 5. Ceny
 6. Proces objednání, dodací podmínky
 7. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem
 8. Registrovaný uživatel
 9. Reklamace
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení - výklad pojmů

Prodávající je obchodní společnost Offis Moravia, s.r.o., IČ: 04457676, se sídlem Miroslav, Nádražní 519/69, PSČ 671 72, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90002. Společnost Offis Moravia, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. společnost Offis Moravia, s.r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím, zákazníkem se rozumí s ohledem na platnou právní úpravu Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující Podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající Offis Moravia, s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem jsou také všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Internetovým obchodem, e-shopem se myslí elektronický obchod, provozovaný Prodávajícím a reprezentovaný souborem internetových stránek www.profipokladny.cz, (případně www.profi-pokladny.cz) a aplikací elektronického obchodu na internetové doméně www.profipokladny.cz, (případně www.profi-pokladny.cz), případně další internetové obchody provozované Prodávajícím. 

Prodejnou, kamennou prodejnou se myslí sídlo společnosti Offis Moravia, s.r.o. na ulici Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, případně další kamenná prodejna provozovaná Prodávajícím.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Společnost Offis Moravia, s.r.o. uvádí následující:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;
 3. V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny bez DPH, včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž v případě osobního odběru v kamenné prodejně Prodávajícího, je náklad na dodání 0,- Kč;
 5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 5, odst. 5.1. těchto Obchodních podmínek;
 6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup také ve svém profilu;
 7. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy posinfo@profipokladny.cz, případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru

 

3. Informace o Prodávajícím

3.1 Provozovatel elektronického obchodu, adresa a místo podnikání

Offis Moravia, s.r.o.
Nádražní 519/69
671 72 Miroslav

IČ: 04457676
DIČ: CZ04457676

Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C 90002 u Krajského soudu v Brně.

3.2 Kontaktní údaje

Martin Mikyšek
objednávky, komunikace se zákazníky a technická podpora
Mob.: +420 776 042 560
E-mail: posinfo@profipokladny.cz

Zákaznická linka

Tel.: +420 776 042 560

Provozní hodiny zákaznické linky

08:00 - 17:00

3.3 Bankovní spojení

Česká republika

Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2500881456
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: číslo objednávky

 

4. Smlouva

4.1 Vznik kupní smlouvy

Je-li Kupujícím Spotřebitel a smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je návrhem k uzavření kupní smlouvy, resp. nabídkou, umístění nabízeného zboží Prodávajícího na webové stránky provozované Prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím Spotřebitelem. Prodávající je povinnen neprodleně potvrdit obdržení objednávky a to na Kupujícím Spotřebitelem zadaný e-mail, přičemž v případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek Prodávajícího. Uvedené potvrzení nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Je-li Kupujícím Podnikatel, je návrhem k uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky Kupujícím a smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím této objednávky Prodávajícím. Prodávající potvrdí objednávku do 24 hodin od jejího doručení, a to na Kupujícím Podnikatelem zadaný e-mail, jinak se má za to, že objednávku nepřijala, Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním objednávky Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Pokud se jedná o vznik kupní smlouvy uzavírané v kamenné prodejně Prodávajícího, tento se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.2 Ostatní ujednání

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyhrazuje k věci (zboží) vlastnické právo, Kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání věci Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoliv mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí také tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

5. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných písařských chyb v ceně produktu (např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude lišit od ceny srovnatelného zboží).

 

6. Proces objednání, dodací podmínky

6.1 Objednávání

Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím webové stránky (e-shopu);
 2. osobně v sídle společnosti Offis Moravia, s.r.o., Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav;
 3. telefonicky na Zákaznické lince.

Prodávající v souvislosti s objednáváním doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod (e-shop) prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. Jakmile je objednávka učiněna, Prodávající z důvodu bezpečnosti Kupujícímu doporučuje odhlásit se ze svého profilu.

6.2 Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru v sídle společnosti Offis Moravia, s.r.o.;
 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce – Kupující hradí navíc tzv. doběrečné);
 3. platba bankovním převodem;
 4. platba pomocí on-line převodů platební brána COMGATE.

V případě, že Kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“. Jako „variabilní symbol“ použije Kupující číslo objednávky. Údaje k platbě obdrží Kupující, po uskutečnění objednávky, na zadaný e-mail.

Způsob platby zboží si Kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Prodávající neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.

6.3 Dodací podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Podrobnější informace o reklamaci poškozeného nebo ztraceného zboží v průběhu dopravy lze nalézt na www.ceskaposta.cz

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu posinfo@profipokladny.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

U zboží zasílaného prostřednictvím přepravních společností není součástí kupní smlouvy montáž ani instalace výrobku. Prodávající není v takovém případě povinen Kupujícímu zajistit montáž, nebo instalaci výrobku.

Pokud objednané zboží vyžaduje odbornou montáž či instalaci, a zároveň je zboží zasíláno prostřednictvím přepravních společností, není povinností Prodávajícího tuto montáž zajistit. V takovýchto případech si musí Kupující odbornou montáž či instalaci zboží na vlastní náklady zajistit sám, a to v odborném servisu nebo na adrese servisního místa.

6.4 Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující Spotřebitel věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu Spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující Spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ust. § 2099 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.5 Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady této sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6 Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující také právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávající za vady jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

 

7. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo;
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat společnost Offis Moravia, s.r.o., se sídlem Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít průvodní dopis pro odstoupení od smlouvy. Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy není povinností Kupujícího Spotřebitele.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.1 Důsledky odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím čtrnácti dnů.

V případě, že se bude jednat o zboží, jež ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Kupující Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 1 000,- Kč

Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

Kupující Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit mimo jiné od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující Spotřebitel je povinen spolu vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva Spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s právem Kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena na internetové stránce www.profipokladny.cz, případně www.profi-pokladny.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy v internetovém obchodě nebo sídle společnosti omylem uvedl zjevně chybné či nestandardní údaje o zboží, zejména jeho ceně, termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno, resp. trvale u dodavatele nedostupné.

Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího Kupujícímu, a to převodem na účet Kupujícího nebo jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

 

8. Registrovaný uživatel

Kupující má možnost se do internetového obchodu (e-shopu) registrovat. Registrací získá přístup do zóny pro registrované uživatele, přičemž výhody registrace jsou následující:

 • Uložené údaje o Kupujícím (zákazníkovi) a historický přehled objednávek a dokladů – při opakovaném nákupu registrovaný uživatel využívá svých uložených kontaktních údajů, nemusí tedy znovu a opakovaně vyplňovat své údaje, uživatel má vždy přehled o svých objednávkách a nákupech, za celou historii od provedení registrace
 • Ceny pro registrované uživatele – Kupující může některé zboží  získat za zvýhodněné ceny, které získá provedením registrace, a získá tak v některých případech a akčních omezených slevách výhodnější cenu na vybrané zboží pro registrované uživatele.

 

9. Reklamace

9.1 Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích pro ně z vad krytých zárukou za jakost a vad při převzetí zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem před samotným objednáním zboží.

Je-li Kupujícím podnikatel, pak prodávající poskytuje záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců.

Další záruční podmínky jsou obsažen v Reklamační řádu Prodávajícího.

 

10. Ochrana osobních údajů

Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů před samotným objednáním zboží.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje aktuální a pravdivé, zároveň je povinen v případě změny v osobních údajích o těchto změnách Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.4.2019 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávající nebo elektronicky na webových stránkách www.profipokladny.cz, případně www.profi-pokladny.cz.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád Prodávajícího.

Kupující Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

NEWSLETTER
chcete se dozvědět o slevách, akcích a novinkách jako první?
Pro odběr novinek zadejte Vaši emailovou adresu
+420 776 042 560
Poradíme Vám zdarma!
zobrazit další reference
EET PORADNA
NEVÍTE SI RADY S
EET?
PORADÍME VÁM NA
EET.MONEY.CZ